100.000đ = 1key 1 tháng, 200.000đ = 1key 2 tháng,
300.000đ = 1key 3 tháng, 500.000đ = 1key 6 tháng
(Nạp không đúng mệnh giá trên sẽ bị mất thẻ)

Thẻ
Mua
SĐT
M.thẻ
Serial
< Nhấn, chờ 30s
...